Termín elektronické registrace žádostí: 2. 5. 2024 - 14. 5. 2024  klikněte na odkaz: https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/msklostermannova/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5067

   

  Termín prezenčního zápisu: sobota 11.5.2024 od 9 - 12 hodin

  Spádovost trvalého pobytu dítěte (klikněte na ulici a dům, v kterém bydlíte) ověříte na https://gis.mmdecin.cz/mapa/obvody-ms/?c=-745246%3A-964069&z=4&lb=osmll&ly=ad%2Cobvody-ms%2Cul&lbo=1&lyo

   

   

  V případě, že nemáte technické podmínky (internetové připojení, tiskárnu) nebo si nevíte rady s podáním žádosti, můžete se dostavit v Den prezenčnímu zápisu do MŠ, který se koná v sobotu 11. 05. 2024 od 9:00 do 12:00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ na adrese Mateřská škola Klostermannova 1474/11, 405 02 Děčín VI – Letná.  Vezměte si s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci - povolení k pobytu dítěte.

   

  Pokyny k zápisu:

  • Po vyplnění elektronické žádosti v aplikaci ONLINE ZAPIS obdržíte potvrzovací mail, v němž bude přiložena Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a příloha žádosti (vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte). Zároveň se seznámíte s kritérii pro přijetí do naší školy. Žádost si je potřeba vytisknout, podepsat a příloha žádosti - vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte nechat potvrdit u lékaře. Při vyplňování vytisknuté žádosti uveďte do poznámky mateřskou školu, do které preferujete podat žádost. Pokud chcete své dítě umístit v jakékoliv ze 4 školek organizace  - podejte pouze 1 žádost a do poznámky v žádosti uveďte prioritu - hodnocením 1 – 4 (1 - první v pořadí...)
  • Přiložte kopii rodného listu dítěte, kopii občanského průkazu nebo jiného dokladu, z kterého je zřejmý trvalý pobyt dítěte, cizinci - povolení k pobytu dítěte) , vložte do obálky, kterou nadepíšete ZÁPIS 2024

   tuto označenou obálku můžete doručit: 

  1. vhozením do schránky označené Zápis 2024 školy na adrese MŠ Klostermannova 1474/11 405 02 Děčín VI.
  2. zaslat poštou na adresu školy: MŠ Klostermannova 1474/11 405 02 Děčín VI.

  nebo dokumenty naskenovat a:

  1. zaslat datovou schránkou – pouze ve vlastnictví fyzické osoby (ne z DS podnikající osoby). ID datové schránky školy: 6p3kqhb.
  2. emailem (dokumenty však musí být podepsané certifikovaným elektronickým podpisem).

  nebo přinést osobně v sobotu 11. 5. 2024 v Den prezenčního zápisu od 9 - 12 hodin (netřeba kopie dokladů)

   

  Poslední termín pro odevzdání podepsané žádosti o přijetí a potvrzené vyjádření lékaře je 23. 5.2024

   

  Volných míst v organizaci: 35 

  Tento počet je pouze orientační (záleží na počtu přihlášených dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mladší 3let, kdy se podle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., v platné znění, §2

  (5) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 3 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.

  (6) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

   

  V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce dítěte  zastupující účastníka řízení máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte do Mateřské školy Děčín VI,  Klostermannova 1474/11, přísp. org. seznámit s podklady správního řízení a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům bude možné v MŠ dne: 27. 5. 2024 od 10 do 11:30 hodin v kanceláři ředitelky školy.

   

  V případě nejasností se neváhejte obrátit na ředitelku školy Mgr. Jiřinou Machačkovou, tel. kontakt 736 633 309

  INFORMACE

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

  Prohlášení o přístupnosti

  KONTAKTUJTE NÁS

  Adresa : Klostermannova 1474/11

  405 02 Děčín VI-Letná
  • E-mail : msklostermannova@msklostermannova.cz
  • Telefon: +420 412 535 026