NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

  1. Na koho se povinné předškolní vzdělávání vztahuje?

  • Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhnou do 31. 8. (včetně) pěti let věku.
  • Vztahuje se i na cizince - důležité je, že se zdržují na území ČR déle než 90 dní.
  • Děti s povoleným odkladem povinné školní docházky mohou povinnost předškolního vzdělávání plnit také v přípravné třídě ZŠ.
   
  1. Na koho se povinné předškolní vzdělávání nevztahuje?

  • děti mladší pěti let
  • děti s hlubokým mentálním postižením.
   
  1. Jaký je rozsah povinného předškolního vzdělávání?

  • Nepřetržité 4 hodiny v pracovní dny kromě školních prázdnin. Začátek povinného předškolního vzdělávání stanoví ředitel MŠ v rozmezí mezi 7 a 9 hodinou.
  • MŠ prázdniny nemá, školní rok je od 1. 9. do 31. 8., takže povinné předškolní vzdělávání se v tomto řídí podle ZŠ. 
  • Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
   
  1. Mé dítě není očkováno dle stanoveného očkovacího kalendáře, bude přijato do MŠ?

  • U dětí, které podléhají povinnému předškolnímu vzdělávání škola nevyžaduje očkování dle zákona  258/2000 Sb.
  • dětí mladších je doklad o očkování vyžadován.
   
  1. Musím svoje dítě zapsat do spádové MŠ?

  Ne, nemusíte. Dítě může být zapsáno i do jiné MŠ nebo může plnit povinnou předškolní docházku jiným způsobem.
   
   
  1. Co znamená “jiný” způsob plnění povinného předškolního vzdělávání?

  • Individuální vzdělávání
  • Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ - u dětí s povoleným odkladem povinné školní docházky.
  • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR (škola musí mít povolení MŠMT).
  Prakticky u všech uvedených způsobů je třeba, aby danou skutečnost zákonný zástupce dítěte oznámil spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. (Pro školní rok 2023/2024je to tedy nejpozději do 31. května 2023.)
   
   
  1. Jak má oznámení o individuálním vzdělávání vypadat?

  Není dán jednotný formát oznámení, zákonem jsou stanoveny pouze povinné náležitosti:
  • jméno, příjemní, rodné číslo a trvalé bydliště dítěte;
  • období, ve kterém má být dítě individuálně vzdělávání;
  • důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 
  Doporučujeme doplnit základní identifikační údaje na zákonné zástupce dítěte, datum, podpisy. Není nutné vyjádření školského poradenského zařízení.
   
   
  1. Jaké jsou podmínky pro individuální vzdělávání v rámci povinného předškolního vzdělávání?

  • Ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno. Vše by mělo vycházet z RVP PV.
  • Způsob, termíny ověření očekávaných výstupů (včetně náhradních termínů) stanoví školní řád dané MŠ.
  • Ověření musí proběhnout v období od 3. do 4. měsíce o začátku školního roku (tj. listopad nebo prosinec).
  • Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
   
  1. Jak bude ověřování vypadat, z čeho může MŠ vycházet?

  • Způsob ověřování závisí do jisté míry na jednotlivých MŠ.
  • MŠ vyhodnotí, zda zákonný zástupce postupuje dle doporučení, která dostal před zahájením individuálního vzdělávání.
  • MŠ plní také funkci diagnostickou, proto by měla být s dětmi vyhotovena i pedagogická diagnostika, na základě které by škola doporučila další postup a také třeba návštěvu školského poradenského zařízení.
   
  1. Může ředitel MŠ domácí předškolní vzdělávání mému dítěti ukončit?

  Ano. Ředitel MŠ individuální vzdělávání ukončí, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Jiné důvody k ukončení IV v rámci povinného předškolního vzdělávání zákon neuvádí. Odvolání se proti takovému rozhodnutí nemá odkladný účinek, dítě by muselo zahájit pravidelnou docházky do MŠ od následujícího dne. Opětovně nelze již dítě individuálně vzdělávat (v předškolním vzdělávání).
   
   
  1. Jsou i jiné způsoby ukončení individuálního vzdělávání?

  Ano. Na žádost zákonného zástupce dítěte a následnou realizací denní docházky nebo nástupem k povinné školní docházce.
   
   
  1. Hrozí mi nějaké sankce, pokud se s dítětem nedostavím k zápisu nebo bude zanedbávat povinné předškolní vzdělávání?

  Ano. Spádová škola obdrží v předstihu seznamy dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Úkolem ředitele je ověřit, zda zákonní zástupci tuto povinnost splnili a přihlásili dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání. Pokuta za nesplnění může být do výše 5.000,- Kč.

  POSLEDNÍ NOVINKY

  PROHLEDAT STRÁNKY

  INFORMACE

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

  Prohlášení o přístupnosti

  KONTAKTUJTE NÁS

  Adresa : Klostermannova 1474/11

  405 02 Děčín VI-Letná
  • E-mail : msklostermannova@msklostermannova.cz
  • Telefon: +420 412 535 026