GDPR

   

  PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   

  Tímto prohlášením o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace naplňuje vaše právo na informace.

  1. Správce osobních údajů

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace, se sídlem Děčín VI, Klostermannova 1474/11, IČ: 72744286

  K uplatnění svých práv v oblasti osobních údajů se na nás můžete obracet prostřednictvím datové schránky ID 6p3kqhb, emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu Děčín VI, Klostermannova 1474/11

  1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Funkci pověřence vykonává Bc. Jana Prouzová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 412 593 407.

  1. Účely a právní důvod zpracování osobních údajů

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje za účelem evidence ve školní matrice, BOZP, přijímání do MŠ, evidence průběhu MŠ, přijímání do ZŠ, zpracování personální a mzdové agendy. Právní důvody zpracování osobních údajů jsou plnění právní povinnosti na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, plnění smlouvy, oprávněný zájem, souhlas se zpracováním osobních údajů.  

  1. Oprávněné zájmy správce

  Mezi oprávněné zájmy Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace patří:

  • ochrana majetku kamerovým systémem,
  • pokud chcete být od nás o něčem informováni, je naším oprávněným zájmem zpracovávat vaše kontaktní údaje,
  • vysílání zaměstnanců na vzdělávací akce,
  • zpracovávání osobních údajů pro následné uzavření smluvního vztahu.
  1. Kategorie osobních údajů

  osobní údaje, které jsou zpracovávány – identifikační údaje

  1. Příjemci osobních údajů

  Příjemce osobních údajů rozlišujeme na interní a externí.

  U interních příjemců osobních údajů se jedná o jednotlivé zaměstnance Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace.

  U externích příjemců osobních údajů se jedná o zpracovatele osobních údajů, orgány veřejné moci, poradny a další.

  Přehled významných externích příjemců osobních údajů:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  • Střední školy, apod.,
  • Pedagogicko-psychologická poradna,
  • Speciálně pedagogické centrum,
  • Orgány sociálně právní ochrany dětí,
  • Střediska výchovné péče,
  • Městská policie,
  • Česká školská inspekce,
  • ČSSZ,
  • Finanční úřad,
  • Zdravotní pojišťovny,
  • Exekutorská komora,
  • Krajská hygienická stanice,
  • Krajský úřad Ústeckého kraje,
  • Statutární město Děčín,
  • Kooperativa pojišťovna,
  • Bankovní ústav školy.
  1. Doba uložení osobních údajů

  Kritéria pro stanovení doby uložení osobních údajů se řídí Spisovým a skartačním řádem Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace.

  1. Další práva subjektů údajů a povinnosti správce

  Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Tím se rozumí, že na základě žádosti máte právo od nás získat informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo tyto osobní údaje získat a zároveň máte právo získat následující informace:

  • účely zpracování,
  • kategorie dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

  Pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje, můžete využít své právo na opravu. Oznámíte-li nám, že požadujete opravu svých osobních údajů, máme povinnost se vaší žádostí zabývat.

  Právo na výmaz představuje jinými slovy naši povinnost zlikvidovat vaše osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

  Právo na výmaz se tedy uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. když nastane daná okolnost.

  Právo na výmaz není absolutní právo, které by vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci tohoto práva žádat likvidaci všech osobních údajů, jelikož se na nás vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

  Máte právo na omezení zpracování osobních údajů pokud:

  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
  • zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
  • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  • hodláte uplatnit právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

  Podstatou práva na přenositelnost (toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen) je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

  Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:

  • musí jít o zpracování založené na souhlasu se zpracováním či smlouvě,
  • zpracování se provádí automatizovaně.

  Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno GDPR.

  1. Formuláře pro uplatňování práv

  Případný formulář není vytvořen.

   

  POSLEDNÍ NOVINKY

  PROHLEDAT STRÁNKY

  INFORMACE

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

  Prohlášení o přístupnosti

  KONTAKTUJTE NÁS

  Adresa : Klostermannova 1474/11

  405 02 Děčín VI-Letná
  • E-mail : msklostermannova@msklostermannova.cz
  • Telefon: +420 412 535 026