Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace pro školní rok 2023/2024

  Ředitelka Mateřské školy Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole k celodenní docházce v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

  I.

  Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

                                                                                                                  II.

  Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které před datem  1. 9. 2024 dovršily 5 let věku a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Tyto děti nemusí předložit doklad o očkování, ani doklad, že jsou proti nákaze imunní či se nemohou očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace.

  Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví zákona 258/2000, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci.

  • Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu ve spádovém školském obvodu, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2024) dosáhne nejméně čtvrtého roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  • Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu ve spádovém školském obvodu, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2024) dosáhne nejméně třetího roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení
  • Ostatní děti -  děti mladší tří let - sourozenci dětí, docházející do MŠ i po 1.9.2024, děti z nespádové oblasti od nejstaršího po nejmladší. V případě stejného data narození rozhodne o přijetí losování.

  Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se např. jednat o matky samoživitelky, samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.)

  S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka požádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebnosti příslušné orgány.

  Do mateřské školy jsou přijímány děti mladších 3 let, u kterých je předpoklad, že zvládnou režim v mateřské škole a jsou samostatné.

  1. a) děti se samostatně oblékají a svlékají
  2. b) děti se samostatně nají
  3. c) děti nemají pleny
  4. d) děti zvládají základní pravidla kulturně hygienických návyků

  III.

  O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti v den zápisu. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu.

  Děčín, dne 21. 04. 2024     

  Mgr. Jiřina Machačková, ředitelka školy

   

  POSLEDNÍ NOVINKY

  PROHLEDAT STRÁNKY

  INFORMACE

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

  Prohlášení o přístupnosti

  KONTAKTUJTE NÁS

  Adresa : Klostermannova 1474/11

  405 02 Děčín VI-Letná
  • E-mail : msklostermannova@msklostermannova.cz
  • Telefon: +420 412 535 026