potravinova pomoc

  Projekt z OP JAK
  Doba realizace projektu 1.9.2023 – 31.8.2025.

   

  digitalizujeme skolu

  Termín elektronické registrace žádostí: 8. 5. 2023 - 12 5. 2023  klikněte na odkaz: https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/msklostermannova/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5067

   

  Termín prezenčního zápisu: sobota 13.5.2023 od 9 - 12 hodin

  Spádovost trvalého pobytu dítěte (klikněte na ulici a dům, v kterém bydlíte) ověříte na https://gis.mmdecin.cz/mapa/obvody-ms/?c=-745246%3A-964069&z=4&lb=osmll&ly=ad%2Cobvody-ms%2Cul&lbo=1&lyo

   

   

  V případě, že nemáte technické podmínky (internetové připojení, tiskárnu) nebo si nevíte rady s podáním žádosti, můžete se dostavit v Den prezenčnímu zápisu do MŠ, který se koná v sobotu 13. 05. 2023 od 9:00 do 12:00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ na adrese Mateřská škola Klostermannova 1474/11, 405 02 Děčín VI – Letná.  Vezměte si s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

   

  Pokyny k zápisu:

  1. Po vyplnění elektronické žádosti v aplikaci ONLINE ZAPIS obdržíte potvrzovací mail, v němž bude přiložena Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a příloha žádosti (vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte). Zároveň se seznámíte s kritérii pro přijetí do naší školy. Žádost si je potřeba vytisknout, podepsat a příloha žádosti - vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte nechat potvrdit u lékaře. Při vyplňování vytisknuté žádosti uveďte do poznámky mateřskou školu, do které preferujete podat žádost. Pokud chcete své dítě umístit v jakékoliv ze 4 školek organizace  - podejte pouze 1 žádost a do poznámky v žádosti uveďte prioritu - hodnocením 1 – 4 (1 - první v pořadí...).
  2. Přiložte kopii rodného listu dítěte, kopii občanského průkazu zákonného zástupce dítěte (ověření totožnosti) a žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání spolu s potvrzeným vyjádřením lékaře.
  3. Výše požadované dokumenty (kopii rodného listu, kopii občanského průkazu, žádost o přijetí s vyjádřením lékaře) vložte do obálky, kterou nadepíšete ZÁPIS 2023.

   

  Způsob odevzdání potřebných dokumentů:

  1. Vhození do schránky označené Zápis 2023 školy na adrese MŠ Klostermannova 1474/11 405 02 Děčín VI.
  2. Zaslat poštou na adresu školy: MŠ Klostermannova 1474/11 405 02 Děčín VI.
  3. Zaslat datovou schránkou – pouze ve vlastnictví fyzické osoby (ne z DS podnikající osoby). ID datové schránky školy: 6p3kqhb.
  4. emailem (dokumenty však musí být podepsané certifikovaným elektronickým podpisem).
  5. Přinést osobně v sobotu 13. 5. 2023 v Den prezenčního zápisu od 9 - 12 hodin.
  6. Poslední termín pro odevzdání podepsané žádosti o přijetí a potvrzené vyjádření lékaře je 26.5.2023

   

  Volných míst v organizaci: 36 

  Tento počet je pouze orientační (záleží na počtu přihlášených dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mladší 3let, kdy se podle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., v platné znění, §2

  (5) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 3 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.

  (6) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

   

  V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce dítěte  zastupující účastníka řízení máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte do Mateřské školy Děčín VI,  Klostermannova 1474/11, přísp. org. seznámit s podklady správního řízení a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům bude možné v MŠ dne: 26. 5. 2023 od 9 do 11:30 hodin v kanceláři ředitelky školy.

   

  V případě nejasností se neváhejte obrátit na ředitelku školy Mgr. Jiřinou Machačkovou, tel. kontakt 736 633 309

  logo SKOLA PRO VSECHNY II

  Název projektu                             Škola pro všechny II

  Registrační číslo projektu          CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016967

  Webové stránky projektu          https://www.inkluzedecin.cz/

   

  Obsah projektu                            Projekt Škola pro všechny II síťuje 10 základních a 9 mateřských škol ve městě Děčín s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků, snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí a žáků prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů na území města, které je výrazně ovlivněno přítomností vyloučených lokalit. Podpora je směřována pracovníkům škol, dětem a žákům, zaměstnancům veřejné správy a rodičům.

  Cíl projektu                                    Cílem projektu je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu a předškolnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín (10 ZŠ a 9 MŠ). Jedná se o upevnění a systematické rozšíření proinkluzivních opatření a kariérového poradenství.

                                                          Snahou je zlepšit práci s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí, též zlepšit práci s rodiči dětí jak z takto znevýhodněného prostředí, tak i s rodiči majority, u nichž je potřeba pracovat s jejich předsudky. Projekt cílí na děti a žáky všech zúčastněných škol, jejich pedagogický personál, vedení škol, na samosprávu města i na rodiče.

  Rozpočet                                        Celkové náklady: 33 024 659,76 Kč

                                                           (podíl města Děčín – 1 651 232,99 Kč)

  Termín realizace                           01.09.2020 – 31.08.2022

  POSLEDNÍ NOVINKY

  PROHLEDAT STRÁNKY

  INFORMACE

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

  Prohlášení o přístupnosti

  KONTAKTUJTE NÁS

  Adresa : Klostermannova 1474/11

  405 02 Děčín VI-Letná
  • E-mail : msklostermannova@msklostermannova.cz
  • Telefon: +420 412 535 026